VERHOOG UW WINST ZONDER VASTE KOSTEN

KWR Water B.V.

De kennisonderneming KWR vertaalt wetenschappelijke kennis naar toepasbare praktijkoplossingen voor eindgebruikers in de Nederlandse en internationale watersector. De microbiologische en chemische laboratoria van KWR in Nieuwegein spelen hierbij een belangrijke rol. De nadruk ligt daarbij op kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid. Daarbij worden bedrijfsmatigheid en kostenbeheersing echter niet uit het oog verloren.

Om de balans tussen deze beide aspecten ook de komende jaren te borgen, is er in 2018/2019 een tactisch inkoopproject gestart. Daarbij zijn een aantal trajecten uitgevoerd op specifieke laboratorium categorieën zoals chemicaliën, disposables en consumables. De basis van het behaalde succes werd daarbij gevormd door de projectmatige aanpak en de nauwe samenwerking tussen de afdeling facilities,het laboratorium en Labinko.

Brenda Montanus, Facility Manager bij KWR over het project en de samenwerking met Labinko:

 “We hadden al enige tijd plannen om een aantal segmenten ‘onder handen te nemen’, ook mede omdat onze overeenkomsten met een aantal grotere leveranciers binnenkort zouden aflopen. Daarbij waren we op zoek naar een partij die specifieke ervaring heeft binnen de laboratoriumwereld om ons te begeleiden in dit proces. Die specifieke vakkennis en ervaring is een absolute voorwaarde. De analisten weten immers heel goed welke producten en, belangrijker nog, welke bijbehorende dienstverlening van de betreffende leveranciers vereist zijn. Labinko bleek de ideale schakel om deze wensen van onze mensen gedetailleerd in kaart te brengen en deze te vertalen naar een goede uitvraag naar ‘de markt’."

"Met name hun aanpak op het gebied van de onderhoudscontracten was een echte eyeopener. Allereerst werd de ‘onderhoudsbehoefte’ voor de komende jaren nauwkeurig in kaart gebracht. Na analyse van o.a. de onderhoudshistorie en leeftijd versus levensduur van de apparatuur, werd in overleg met de analisten de applicatie en de gewenste uptime voor de komende jaren vastgesteld. Vervolgens werd dit in een overleg met de leveranciers vertaald naar een offerteaanvraag voor nieuwe (meerjarige) onderhoudscontracten waarin de gewenste dekking, responstijden etc. zijn opgenomen. Het eindresultaat is een set aan nieuwe meerjarige onderhoudscontracten waarmee de uptime van onze apparatuur gegarandeerd en het contract-management verder vereenvoudigd is.”

"Doordat Labinko dit proces volledig voor ons uitvoerde, kostte het onze analisten een minimale tijdinspanning. Hierdoor kunnen zij zich maximaal inzetten op hun kernexpertise; het uitvoeren van hoogwaardige analyses en het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve meettechnieken voor en in samenwerking met diverse (water)laboratoria en onze overige opdrachtgevers."

Meer informatie over de wijze waarop KWR wetenschappelijke kennis vertaalt naar praktijkoplossingen in de waterwereld is te vinden op https://www.kwrwater.nl/

 

Aqualab Zuid B.V.

De circa 110 medewerkers van Aqualab Zuid bieden dagelijks inzicht in de waterkwaliteit in Nederland. Zij doen dat in opdracht van de drie zuidelijke drinkwaterbedrijven Evides, Brabant Water en WML, tevens de eigenaren van Aqualab Zuid. Daarnaast verzorgt Aqualab Zuid de monstername en wateranalyse voor tientallen externe bedrijven en instanties (o.a. industrie, ziekenhuizen, zwembaden).

Deskundigheid en betrouwbaarheid staan daarbij voorop. Daarnaast wordt continu gewerkt aan innovatie en procesverbetering om nog efficiënter en kostenbewuster te kunnen werken.

Om de inkoopprocessen, het leveranciersmanagement en contractbeheer te verbeteren werd samengewerkt met Labinko, specialist op dit gebied in de laboratoriumbranche in de Benelux.

Milinda Pullens, controller van Aqualab Zuid over het project en de samenwerking met Labinko:

“Wij waren net gestart met de nieuwe opzet voor onze kostprijsberekening toen we in contact kwamen met Jacco Palte, directeur van Labinko. Naast het nauwkeurig kunnen vaststellen van onze kostprijzen was het namelijk ook onze wens om deze zo goed mogelijk te gaan beheersen. Ten eerste om de drinkwaterbedrijven de komende jaren een goede prijsstelling te kunnen garanderen maar tevens om concurrerend te kunnen zijn en blijven op de private analysemarkt.

Met name de communicatie met Labinko gedurende het gehele project sprak ons als MT erg aan. We wisten continu in welk stadium het project zich bevond en werden bij de afronding van ieder inkoopsegment door Labinko duidelijk geïnformeerd zodat wij op basis van feiten telkens weer snel de juiste keuze konden maken”.

Ook de aanpak van het segment ‘onderhouds-contracten’ is ons specifiek bijgebleven. Daarbij keek Labinko samen met onze analisten naar de totale “cost-of-ownership” van een bepaalde applicatie. Alle van belang-zijnde aspecten zoals onderhoudshistorie, gewenste uptime, kosten en gewenste dekking van de onderhoudscontracten werden daarbij in kaart gebracht met als resultaat dat wij een nieuwe set aan contracten hebben kunnen afsluiten die exact aansluiten bij onze toekomstige behoefte.

Naast het behaalde voordeel op financieel vlak, leverde het project ook aanzienlijke aanvullende voordelen. Zo hebben we weer een actueel overzicht van al onze leveranciersafspraken en -contracten en is de basis gelegd voor een meer gestructureerde wijze van onpartijdige leveranciersmanagement en -beoordeling, een belangrijk onderdeel van de nieuwe NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018”.

 

WLN B.V.

WLN B.V. (voorheen Waterlaboratorium Noord) biedt een unieke combinatie van analyse, onderzoek en advies op watergebied. Het laboratorium in Glimmen speelt daarbij een centrale rol. De afgelopen jaren heeft het management van WLN een professionalisering van de organisatie en de bedrijfsvoering in gang gezet. Dit heeft er voor gezorgd dat steeds meer instanties en bedrijven ervoor kiezen om hun waterkwaliteit door WLN te laten controleren.

De optimalisatie van de inkoop werd ook opgenomen in het professionaliseringstraject. Door diverse branchegenoten werd WLN geattendeerd op de activiteiten van Labinko. Na een presentatie van de diverse mogelijkheden en aanpak aan het MT werd besloten om een concreet inkooptraject op te starten. Het doel was tweeledig; enerzijds het aangaan van nieuwe (langdurige) overeenkomsten met de voornaamste leveranciers van het laboratorium. Parallel daaraan wilde WLN tevens de basis leggen voor een meer gestructureerd inkoop- en bestelproces en een verbeterd onafhankelijk leveranciersmanagement (o.a. in het kader van de ISO//IEC 17025).

Freek Reitsema, Manager Ondersteuning en Financiën van WLN trad daarbij op als project coördinator en was gedurende het totale project het centrale contactpersoon voor Labinko. 

Jacco Palte van Labinko over de samenwerking met WLN: “WLN had in een ver verleden al eens een algemeen inkoopbureau ingehuurd. Dat was geen succes geworden. Ze misten de specifieke kennis van de behoeften van de laboratorium medewerkers en de diverse leveranciersmarkten. Je kunt je dus voorstellen dat men op de werkvloer in het begin wat terughoudend was. Dat bleek echter snel voorbij na de eerste contacten met de afdelingshoofden en analisten. Toen het ijs eenmaal gebroken en het vertrouwen wederzijds gewekt was, verliep het project zeer voortvarend. Het was echt een plezier om dit project met de mensen van WLN uit te voeren. Je merkte dat de kernwaarden van WLN (Onafhankelijk, Deskundig en Praktijkgericht) bij alle medewerkers, van directrice tot receptioniste, in de genen zitten. Ook nu het project is afgerond, kom ik nog regelmatig met plezier in Glimmen om te horen hoe het reilt en zeilt op het lab.”

Freek Reitsema zelf over het traject: “Wij Noordelingen kijken graag eerst even de kat uit de boom. Daarbij is de laboratorium branche een vrij conservatieve bedrijfstak. Het lag dan ook voor de hand dat met name de analisten even overtuigd moesten raken van de noodzaak en de aanpak van het project. Vanaf het eerste moment echter werden wij als MT door Labinko stap voor stap meegenomen in de uitvoering en voortgang. De medewerkers op het laboratorium herkenden zich ook al snel in de kennis over de laboratoriumprocessen van Labinko en daarmee was de basis voor een succesvolle samenwerking een feit. Dat werd bevestigd door de eerste successen op financieel en kwalitatief vlak die al snel geboekt werden. Wij plukken daar de komende jaren de vruchten van en hebben een goede basis gelegd voor de toekomst”.

 

Het Waterlaboratorium N.V.

Het Waterlaboratorium is gespecialiseerd op het gebied van wateronderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van een drietal (drink)waterbedrijven en een groeiend aantal externe bedrijven en instanties. Met een team van ervaren en deskundige adviseurs en laboratoriumspecialisten onderscheidt het Waterlaboratorium zich door het leveren van een totaalpakket aan hoogwaardige diensten en oplossingen voor complexe watervraagstukken. In 2016 werd Labinko gevraagd voor het uitvoeren van een uitgebreid inkoop optimalisatie project bij Het Waterlaboratorium.

Rian Brokx, directeur van Het Waterlaboratorium over de samenwerking met Labinko:

 

"Onze organisatie opereert in het publieke domein; zowel onze aandeelhouders als de maatschappij mogen daarom van ons verwachten dat ons laboratorium zo kosteneffectief mogelijk opereert. Om onze inkoop te optimaliseren hebben wij Labinko, de specialist op dit gebied in Nederland, ingeschakeld."

"De resultaten van het door Labinko uitgevoerde inkooptraject hebben in zowel financieel als kwalitatief opzicht ruimschoots aan onze verwachtingen voldaan. Naast de directe kostenbesparing die gerealiseerd is, zien we dat door het project ook het kosten bewustzijn van onze mensen is toegenomen. Het is erg motiverend om te zien dat er nu door collega's zelfstandig en met veel enthousiasme initiatieven worden gestart om de zaken (kosten)effectiever uit te voeren."

"Mede door haar specifieke vakkennis en nadruk op het behoud van kwaliteit slaagde Labinko er snel in om draagvlak voor een goede samenwerking op de werkvloer te creëren. Alle betrokkenen in het laboratorium waren enthousiast over de communicatie gedurende het gehele traject. Het project verliep geheel volgens plan en de vooraf door Labinko aan mijn management gepresenteerde werkwijze."

"De resultaten geven ons mede de benodigde ruimte om te blijven investeren in onze specifieke kennis en advisering op het gebied van belangrijke watervraagstukken om zodoende een duidelijke meerwaarde aan onze opdrachtgevers te leveren. Zo zijn we recentelijk begonnen met het opzetten en uitvoeren van zogenaamde migratietesten in opdracht van KIWA. Een prachtige innovatie en uitbreiding van ons gamma waarvan er hopelijk nog vele mogen volgen."

Meer informatie over de activiteiten van Het Waterlaboratorium is te vinden op www.hetwaterlaboratorium.nl 

 

KIWA N.V.

KIWA is een toonaangevend en gerenommeerd TIC bedrijf (Testing, Inspectie, Certificering). De van oudsher Nederlandse organisatie is door diverse grote acquisities de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal enorm gegroeid. Om deze groei te kunnen faciliteren en in goede banen te leiden is een professionele bedrijfsvoering op alle niveaus van essentieel belang. Voor het verder professionaliseren van de inkoopprocessen heeft KIWA een beroep gedaan op de specifieke expertise van Labinko.

Binnen Nederland is de afdeling “Facility Services” verantwoordelijk voor de inkoop van alle facilitaire diensten en producten die bij de diverse werkmaatschappijen van KIWA gebruikt worden. Om deze spilfunctie  in de toekomst uit te kunnen breiden was er behoefte om de werkwijzen en procedures op het gebied van de tactische categorie inkoop verder te structureren.

Marion Immerzeel, manager van de afdeling Facility Services hierover:

"De inkoop- en bijbehorende tendertrajecten werden voorheen degelijk en zorgvuldig uitgevoerd, maar we hadden behoefte aan meer structuur in de gevolgde werkwijze en procedures. We hebben een aantal gespecialiseerde inkoop consultancy bureaus de mogelijkheid geboden om een voorstel uit te brengen om deze professionalisering vorm te geven. Labinko kwam daarbij duidelijk als beste naar voren. Hun aanpak sloot veruit het beste aan bij hetgeen wij voor ogen hadden. Labinko had al eerder een succesvol inkoopproject voor de gezamenlijke KIWA laboratoria uitgevoerd waarbij zij al aangetoond hadden goed bij onze bedrijfscultuur te passen. Zij zijn er in geslaagd om hun theoretische kennis op het gebied van tactische inkoop te vertalen naar een set aan procedures, richtlijnen en inkoopdocumenten die wij nu eenvoudig standaard in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Deze ‘toolbox’ garandeert dat wij onze toekomstige inkooptrajecten stapsgewijs en transparant kunnen uitvoeren. Daarnaast bespaart dit ons veel tijd omdat we niet telkens voor ieder nieuw inkoopproject ‘het wiel opnieuw hoeven uit te vinden’."

"Deze tijd kunnen we nu inzetten om de werkmaatschappijen nog verder deelgenoot te maken van de inkoopvoordelen die onze afdeling voor hen genereert. De door Labinko vormgegeven professionalisering biedt tevens een goede basis om onze inkoopdiensten verder binnen de (internationale) KIWA organisatie uit te breiden.”

Meer informatie over KIWA en haar activiteiten is te vinden op www.kiwa.nl

 

SHIELD Groep - Bioconsult

In mei 2013 werd het milieulaboratorium van Intersafe overgenomen door de Shield Groep. De samenvoeging van beide laboratorium vergde aanzienlijke inspanningen om IT- (LIMS) en kwaliteitssystemen (ISO 17025 accreditaties), werkprocessen en bedrijfsculturen te doen samensmelten. Ook de inkoop van de vele disposables en consumables die voorheen door beide laboratoria afzonderlijk werd verricht diende gestroomlijnd te worden. De Shield groep maakte hierbij gebruik van de diensten van Labinko. 

Corina van Eijk-van der Toorn, General Manager van Bioconsult, architect en eindverantwoordelijke van het nieuwe laboratorium in Rotterdam: ‘Beide laboratoria hadden hun prijsafspraken en contracten met hun leveranciers, er was in het verleden wel eens gezamenlijk ingekocht op een aantal artikelen, maar dit was hét moment om het in één keer goed te doen. We hebben daarom gebruik gemaakt van de professionele expertise en capaciteit van Labinko om het inkoop- en tendertraject projectmatig en in korte tijd zorgvuldig uit te laten voeren. Dit heeft ons naast een fors financieel voordeel ook een verbeterde kwaliteit van onze leveranciers opgeleverd. Door Labinko’s ruime ervaring binnen de laboratoriumbranche merk je direct dat ze de taal van mijn mensen in het lab spreken, waardoor de samenwerking en communicatie van begin tot einde prima is verlopen. Labinko hield ons continu op de hoogte van de voortgang tijdens iedere stap van het proces. We hebben nu weer de zekerheid dat de prijs/kwaliteit verhouding van de door ons lab gebruikte middelen state-of-the art is met een zeer concurrerend kostenniveau dat een mooie basis vormt voor verdere groei van onze activiteiten in de toekomst!’

Meer informatie over de activiteiten van Bioconsult vindt u op www.bioconsult.nl

 

BLGG AgroXpertus

BLGG AgroXpertus is qua kennis en innovatie toonaangevend binnen de agrarische sector. Vanuit de hoofdvestiging in Wageningen worden de nationale en buitenlandse activiteiten aangestuurd door een gedreven en ambitieuze directie. Als onderdeel van Eurofins Scientific helpt BLGG duizenden agrarische ondernemers in binnen- en buitenland dagelijks hun producten en rendementen te verbeteren. Ten behoeve van de realisatie van een aantal efficiëncy projecten heeft BLGG gebruik gemaakt van de professionele en unieke expertise van Labinko. Labinko voerde in opdracht van BLGG onder andere een kostenbesparingstraject voor het laboratorium, een tendertraject voor de specifieke werkkleding van de medewerkers, de financiële begeleiding van een interne verbouwing en de optimalisatie van de samenwerking met technische uitzendorganisaties succesvol uit .

Martin Vervoorn, Managing Director van BLGG AgroXpertus en directeur van Eurofins Agro over de samenwerking met Labinko: ‘Onze organisatie is de afgelopen jaren flink gegroeid. Nu we onderdeel van Eurofins zijn verwachten we nog meer (internationale) mogelijkheden in de nabije toekomst. Dat betekent dat onze organisatie continu in beweging is en dat we voortdurend zoeken naar de optimale balans tussen kwalitatief hoge dienstverlening en efficiëntie in al onze werkprocessen. Met name op dit vlak levert Labinko exact wat we zoeken. Door de door Labinko geleverde extra externe capaciteit en specifieke kennis waren we in staat een aantal projecten op tijd en winstgevend uit te laten voeren. Door hun projectmatige werkwijze, transparante communicatie en specifieke marktkennis weten ze maximaal resultaat te koppelen aan het versterken van het gevoel van samenwerking tussen onze technische mensen, onze inkoopafdeling en onze leveranciers. Dit heeft ons naast een fors financieel voordeel, een verbetering van onze werkprocessen en een optimalisatie van de samenwerking met onze leveranciers opgeleverd. Een prima basis voor verdere groei in de toekomst!’ ’

Meer informatie over de activiteiten van BLGG AgroXpertus vindt u op www.blgg.agroxpertus.nl

 

Inspectorate

Inspectorate ARA, onderdeel van Bureau Veritas, is gespecialiseerd in inspectie- en analysediensten voor de petro-chemische industrie. De organisatie kenmerkt zich door een explosieve groei de afgelopen jaren en beschikt inmiddels over 3 state-of-the-art laboratoria en surveyor centra in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en service vestigingen in Terneuzen en Europoort.

Om naast omzetgroei ook de kosten te optimaliseren is Labinko gevraagd voor het uitvoeren van een uitgebreid inkoopproject voor de gezamenlijke scope van de verschillende vestigingen. Na een gedegen inventarisatie zijn diverse grote segmenten waaronder gassen, afvalinzameling, chemicaliën, laboratorium disposables, monsterverpakkingen en persoonlijke beschermingsmiddelen op een professionele wijze aanbesteed. De specifieke ervaring en kennis van Labinko op deze markten en de fulltime focus op het traject heeft geresulteerd in een grote kostenbesparing voor Inspectorate.

Dave Groen, directeur van Inspectorate ARA over het project en de samenwerking met Labinko:

“Het resultaat heeft onze verwachtingen overtroffen. Zelf hadden we dit nooit in zo’n korte tijd kunnen realiseren. Wij zijn zeer tevreden over de manier waarop Labinko dit project gemanaged heeft en over de goede samenwerking met mijn mensen op alle drie de hoofdvestigingen. Naast de directe kostenbesparing heeft Labinko ons ook voorzien van nuttige adviezen voor het vormgeven van ons toekomstig inkoopbeleid.” 

Meer informatie over Inspectorate vindt u op www.inspectorate.nl

 

 

Nutrilab

Nutrilab is gespecialiseerd in de controle van de voedselveiligheid voor mens en dier. Het laboratorium in Giessen voert dagelijks vele geavanceerde analyses uit op Feed en Food monsters. De afgelopen jaren heeft de directie en het management hard gewerkt om de organisatie klaar te stomen om de kansen en uitdagingen die er op de internationale voedingsanalysemarkten liggen te kunnen benutten. Er is volop geïnvesteerd in het stroomlijnen van de analyseprocessen en het uitbreiden van het analyse park. Een gedegen inkoopbeleid om de kosten te beheersen was ook één van de speerpunten om te komen tot een goede basis voor de komende jaren. Nutrilab heeft voor dit project een beroep gedaan op de expertise en ervaring van Labinko.

Pieter Vos, directeur van Nutrilab over het inkoopproject: “Ons laboratorium heeft een breed scala aan analysetechnieken waardoor we als ‘one-stop shop’ voor onze klanten kunnen fungeren. Dat betekent dat we een zeer divers en gecompliceerd palet aan consumables, disposables en chemicaliën gebruiken. Om onze inkoop te optimaliseren hebben wij gekozen voor de samenwerking met Labinko. Zij hebben ons enorm veel werk bespaard en hebben de specifieke scope weten te matchen aan de diverse gespecialiseerde leveranciers met voor elk segment de beste kwaliteit-prijs verhouding."

"Hierdoor hebben we ons nettoresultaat in korte tijd verder kunnen verbeteren, terwijl de eigen investering in tijd van mijn eigen mensen minimaal is geweest. Wij hebben ons daardoor kunnen focussen op het analyseproces en alle innovaties waar onze klanten van kunnen profiteren. Zo hebben we onze positie op de wereldmarkt van allergenen analyses verder kunnen vergroten. Nutrilab is marktleider in allergeen analyses en werkt samen met internationale partners.

 

Meer informatie over de activiteiten van Nutrilab vindt u op www.nutrilab.nl